Veicot pasūtījumu www.tututot.lv internetveikalā, Jūs piekrītat, ka esiet iepazinies ar “Distances līgumu” un Jūs piekrītat šī līguma saturam. Pēc pasūtījuma veikšanas, Jūs esat noslēdzis ar SIA Demioro līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

SIA Demioro, reğistrācijas numurs Nr.40203334381, juridiskā adrese: Salnas iela 21-117, Rīga, LV-1021, no vienas puse, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu distances Līgumu (turpmāk – Līgums):

 

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā www.tututot.lv .
1.2. Piekļūstot  www.tututot.lv  interneta vietnei un lietojot to, lietotājs apliecina, ka ir izlasījis tās lietošanas noteikumus un piekrīt tos ievērot.
1.3. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir noformējis Pasūtījumu Interneta veikalā un Pārdevējs ir nosūtījis apstiprinājumu un/vai Avansa rēķinu uz Pircēja norādīto e-pastu.
1.4. Pircējam, iepērkoties Interneta veikalā, tiek piemēroti tie līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar līguma noteikumiem katrā Pasūtījuma veikšanas reizē.
1.5. Līgums ir spēkā līdz šīs vienošanās noteikto pienākumu izpildei. Līgumu uzskata par izpildītu, kad Preces ir nodotas Pircējam atbilstoši Noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos aprakstītajai procedūrai.

 

2. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1 Pircējam ir tiesības:
2.1.1 iepirkties Internet veikalā atbilstoši Noteikumiem, citiem Pārdevēja nosacījumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem;
2.1.2. jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju, ja tāda ir veikta;
2.1.3. atkāpties no Internet veikalā noslēgtā Pirkšanas–pārdošanas līguma, par to ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā rakstiski informējot Pārdevēju;
2.1.4. izmantot Precēm piešķirto garantiju;
2.1.5. izmantot citas tiesības atbilstoši Noteikumiem un/vai Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.
2.2 Pircēja pienākums:
2.2.1 apmaksāt pasūtītās Preces un to piegādi;
2.2.2 apskatīt, pārbaudīt Preces, tās pieņemot, un informēt Pārdevēju par bojājumiem, defektiem un kvalitāti;
2.2.3. izvēloties preču piegādes vai citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, nodrošināt to sniegšanai nepieciešamos apstākļus un tos apmaksāt;
2.2.4. segt Preču atpakaļatdošanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ir piekritis segt šīs izmaksas;
2.2.5. ievērot citos noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos norādītās prasības.

 

3. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

3.1 Pārdevējam ir tiesības:
3.1.1. ierobežot Pircējam pieeju Internet veikalam, atcelt Pircēja reğistrāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja radītiem zaudējumiem, kas radies šādu darbību rezultātā;
3.1.2. uz laiku pārtraukt vai izbeigt Internet veikala darbību, veikt izmaiņas, iepriekš nebrīdinot Pircēju. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu Pircējam, kas radies šādu darbību rezultātā;
3.1.3. atteikt pārdot  www.tututot.lv  pasūtītās preces, informējot par to Pircēju,
ja:
 Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vispār, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;
 Preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā.
3.1.4. mainīt Noteikumus un uz Internet veikalu attiecināmus nosacījumus, publicējot izmaiņas Internet veikalā.
3.2 Pārdevēja pienākums:
3.2.1. Nodrošināt Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina Interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei;
3.2.2. Ja Pārdevējs kāda iemesla dēļ nevar pārdot Pircējam pasūtīto Preci, par Preci vai pasūtījumu samaksātā summa ir jāatmaksā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā.

 

4. REĞISTRĀCIJA UN DATU KONFIDENCIALITĀTE

4.1. Pircējs var kļūt par mājas lapu reģistrētu lietotāju pasūtījuma veidošanas brīdī vai nesaistīti ar to. Reģistrēšanās notiek sadaļā «Profils», ievadot un apstiprinot visu nepieciešamo informāciju.
4.2. Ja Pircējs vēlas saņemt Pārdevēja ziņas par jaunumiem, jauniem produktiem, akcijām vai citu informāciju, Pircējs var reģistrēties jaunumu saņemšanai uz savu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru.
4.3. Jebkurā brīdī no jaunumu saņemšanas ir iespējams atteikties, par to informējot Pārdevēju rakstot uz e-pasta adresi info@tututot.lv .
4.4. Reģistrēts lietotājs savā profila kontā var redzēt tādu informāciju kā: pasūtījuma vēsture, bonusu punktu sistēma (ja tāda tiek izmantota) u.c. Pārdevējs var piedāvāt papildus bonusus reģistrētiem lapas lietotājiem.
4.5. Nereģistrēts lietotājs var veikt pirkumu tieši tāpat kā reģistrēts lietotājs, taču dati par sevi, noteikumu apstiprināšana būs jāveic, veidojot katru jaunu pasūtījumu. Nereğistrētiem lietotājiem nebūs redzama informācija par iepriekš veiktiem pasūtījumiem.
4.6. Reģistrējoties mājas lapā kā juridiskai personai, ir iespēja, ka sistēmā, atpazīstot Pārdevēja sadarbības partneri, var tikt pozicionētas citas preču cenas (vairumtirgotāja cena vai cita cena, ņemot vērā citus sadarbības līgumus un vienošanās), papildus informācija kā vairumtirgotājam u.c.

4.7. Lietojot  www.tututot.lv  interneta veikalu, lietotājs piekrīt personas datu apstrādei. Tas nepieciešams pasūtījuma noformēšanai un preču piegādei.
4.8. SIA Demioro neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju ar trešajām personām.
4.9. SIA Demioro var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj analizēt interneta vietnes apmeklētību un izmantošanu (skatīt  Sīkdatņu politiku ).
4.10. Detalizēta informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību iekļauta Privātuma Politikā .

 

5. PRECE UN CENAS.

5.1. Mājas lapā izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.
5.2. Visas cenas Precēm Interneta veikalā ir uzrādītas euro valūtā. Izmaksas par Preču piegādi Pircējam nav iekļautas preces cenā.
5.3. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Preču cenas Interneta veikalā. Ja Preču cena Interneta veikalā tiek mainīta, Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Interneta veikalā Pasūtījuma veikšanas brīdī.

 

6. ATLAIŽU KUPONI

6.1. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Interneta veikala www.tututot.lv Pircējiem Atlaižu kuponus, piedāvājot tos par piedalīšanos Pārdevēja mārketinga aktivitātēs.
Atlaižu kuponā ir kods, kas satur burtu un/vai ciparu kombināciju, ar kuru iepērkoties var saņemt atlaides pirkumam vai saņemt dāvanas (turpmāk tekstā- Kupona kods).
6.2. Atlaižu kuponus var iegūt www.tututot.lv veikala paziņojumos, sociālajos medijos, saņemt e-pastā vai SMS, kā arī kampaņās interneta vidē.
6.3. Katras Atlaižu kuponu kampaņas noteikumi un darbības laiks tiek individuāli norādīts uz Atlaižu kupona vai digitālajā komunikācijā. Atlaižu kuponiem tiek piešķirtsderīguma termiņš, kurš norādīts to izsniedzot.
6.4. Pircējs var ievadīt Kupona kodu Iepirkuma grozā pirms pasūtījuma veikšanas tam paredzētajā laukā. Ja Atlaižu kupona nosacījumi neatbildīs Iepirkuma groza saturam, būs iztecējis to derīguma termiņš vai tas citādi nebūs atbilstošs, Pircējs tiekpar to informēts ar vizuālu brīdinājumu.
6.5. Atlaižu kupons var tikt piešķirts kā procentu atlaide pirkumam vai konkrētām Precēm, noteikta naudas summas atlaide vai bezmaksas dāvana pie Pasūtījuma.
6.6. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt Atlaižu kupona noteikumus vai pārtraukt šīs akcijas norisi.

 

7. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA

7.1. Pasūtot Preci, Pircējs izvēlas Preci Interneta veikala katalogā un, ja katalogā pie Preces ir norāde “Prece ir noliktavā”, spiež pogu “Ielikt grozā”, ievietojot izvēlēto Preci “Iepirkumu grozā”.
7.2. Ja Klients vēlas izvēlēties vēl citas Preces, nospiežot pogu “Turpināt iepirkties”, Klients var turpināt iepirkties.
7.3. Pēc tam, kad Klients ir izvēlējies visas Preces, kuras tas vēlas iegādāties,

Klients dodas uz Interneta veikala sadaļu “Grozs”, kurā atrodas visu Klienta izvēlēto
Preču saraksts.
7.4. Interneta veikala sadaļā “Grozs” ir iespējams norādīt nepieciešamo Preces daudzumu, pārrēķināt cenu, iztukšot visu Iepirkumu grozu, dzēst no Iepirkumu groza atsevišķas Preces, doties atpakaļ uz Interneta veikala katalogu vai veikt Pasūtījumu (“Norēķināties”).
7.5. Izvēloties veikt Pasūtījumu (“Norēķināties”), tiek piedāvāta iespēja ieiet sistēmā kā jau Reģistrētam klientam, izmantojot piekļuves datus, vai arī noformēt Pasūtījumu nereģistrējoties (sniegt tikai piegādes informāciju).
7.6. Lai pabeigtu Pasūtījuma veikšanu, Pircējs tiek aicināts sniegt informāciju par vēlamo apmaksas kārtību, piegādes veidu un laiku, kā arī sniegt citu Pasūtījuma izpildei būtisku informāciju.
7.7. Pirmo reizi reģistrējoties Klientam tiek piedāvāta iespēja pieteikties jaunumu (komerciālo paziņojumi) saņemšanai e-pastā.
7.8. Pēc sekmīgas Pasūtījuma noformēšanas, Pircējam uz e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums par Pasūtījuma saņemšanu un/vai Avansa rēķins. Ja nepieciešams, pirms apstiprinājuma nosūtīšanas un/vai Avansa rēķina izstādīšanas, Pārdevēja pārstāvis sazināsies ar Pircēju, apstiprinot Pasūtījuma saņemšanu unprecizējot Pasūtījuma detaļas. Ievērojot to, ka Preču atlikuma atjaunošana notiek vairākas reizes nedēļā, var rasties situācija, ka Pasūtījuma veikšanas brīdī Pircēja izvēlētā Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vai arī tā nav pietiekamā daudzumā. Ja Pircēja izvēlētā Prece nebūs pieejama vai nebūs pieejama nepieciešamajā daudzumā, Pārdevēja pārstāvis par to informēs Pircēju un piedāvās izvēlētās Preces aizvietošanu ar līdzvērtīgu Preci, vai piedāvās vienoties par citu Preces piegādes
laiku. Pēc visu apstākļu noskaidrošanas, Pircējam tiks nosūtīts Avansa rēķins.
7.9. Avansa rēķinā tiek iekļautā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem rēķinos iekļaujamā informācija, tai skaitā, informācija par: Preci (nosaukums, artikuls), daudzumu, vienas vienības cenu, piegādes izmaksām (ja Pircējs ir izvēlējies Preču piegādi), kopējo summa, kopējā maksājuma summu, Pircēja rekvizīti un Pārdevēja rekvizīti, tai skaitā informācija par Pārdevēja bankas kontiem, uz kuriem iespējams pārskaitīt pirkuma maksu.
7.10. Ja Pircējs uz e-pastu nav saņēmis apstiprinājumu un/vai Avansa rēķinu un ja Pārdevēja pārstāvis nav sazinājies ar Pircēju saistībā ar Pasūtījuma divu darba dienu laikā, Pircējs tiek aicināts veikt Pasūtījumu atkārtoti vai sazināties ar Pārdevēju pa e-pastu info@tututot.lv vai pa telefonu (+371) 29626298
7.11. Pasūtījumu Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu apstrādi, komplektēšanu un izsūtīšanu Pārdevējs veic darba dienās no pl. 9.00 līdz 16.00. Sestdienās un svētdienās komplektēšana netiek veikta.
7.12. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.
7.13. Ja rēķins netiek apmaksāts trīs darba dienu laikā, pasūtījums tiek anulēts un tas netiek nodots tālākai izpildei.

 

8. PASŪTĪJUMU APMAKSA

8.1. Sadaļā “Mani pasūtījumi” Pircējs var izvēlēties vienu no apmaksas veidiem:
8.1.1. Internet-banka; Šim pakalpojumam mēs izmantojam apmaksas veidu – Paysera. Paysera ir ātra, vienkārša un droša apmaksas metode, ar kuru par pirkumu var
norēķināties tiešsaistē, veicot tiešu naudas pārskaitījumu no sava bankas konta. Maksājums ar Paysera ir tūlītējs un vienmēr bez maksas. Nav nepieciešama reģistrācija. Paysera ir licencēta maksājumu iestāde, kuru pilnvarojusi un uzrauga Lietuvas Banka.
8.1.2. Apmaksa ar naudas pārskaitījumu. Bezskaidras naudas norēķins var tikt veikts jebkurā bankā. Fiziskām personām veicot maksājumu, ailē ”Piezīmes” ir jānorāda pasūtījuma numurs. Ar juridiskajām personām faktūrrēķina noformēšanai sazinās operatori. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu pēc naudas ienākšanas internetveikala norēķinu kontā. Līdz naudas līdzekļu saņemšanai, pasūtītā prece tiek rezervēta noliktavā.
8.2. Pirkumu apliecinošs dokuments – rēķins – elektroniskā formātā ir pieejams Pircēja lietotāja kontā; Pircējs var lejupielādēt un/vai izdrukāt šo dokumentu. Elektroniskais pirkumu apliecinošs dokuments ir derīgs bez paraksta.
8.3. Juridiska persona var izvēlēties tikai vienu maksāšanas veidu: veicot maksājumu uz Pārdevēja kontu, saņemot rēķinu par pasūtījumu.

 

9. PREČU PIEGĀDE

9.1. Par Preči piegādi var tikt paredzēta maksa, kas atkarīga no izvēlētās piegādes veida un saņemšanas vieta. Piegādes maksa, ja tāda paredzēta, tiek norādīta Preces pasūtīšanas brīdī pēc piegādes vietas izvēles.
9.2. Interneta veikals produktu saņemšanai Latvijas teritorijā piedāvā šādas piegādes iespējas:
9.2.1 Piegāde uz paku skapi:
8.2.1.1. Omniva pakomāts;
8.2.1.2. Latvijas Pasts pakomāts;
8.2.1.3. Paku izņemšanas punkti CIRCLE K.
9.2.2. Piegāde ar kurjeru:
9.2.2.1 Omniva kurjers;
Piegāde līdz durvīm ar Omniva kurjeru notiek darba dienās, no pirmdienas līdz piektdienai, laikā no 9:00-18:00.
9.2.2.2. www.tututot.lv kurjers.

9.3. Sūtījumu Klients var izņemt sev vēlamā laikā, izvēlētajā pakomātā. Tiklīdz sūtījums ievietots pakomātā, Klients savā mobilajā telefonā saņem īsziņu ar piekļuves kodu. Pasūtījuma statusu var aplūkot, pieslēdzoties savam Klienta kontam. Ja Klientam nav sava konta un pasūtījums ir veikts, nereģistrējoties mājas lapā (kā viesim), tad pasūtījuma statusu ir iespējams noskaidrot, sazinoties ar www.tututot.lv Klientu servisu un nosaucot pasūtījuma numuru.
9.4. Preču piegāde notiek tikai pēc pilnīgas samaksas veikšanas par Preci un tās piegādi.
9.5. Uzņēmums nav atbildīgs par piegādes termiņa kavējumu, ja tas radies Klienta nepilnīgi vai neprecīzi sniegtas informācijas dēļ.
9.6. Piegādes cenas:
9.6.1. Ja Jūsu iegādāto Produktu kopsumma pārsniegs EUR 45.00 – piegāde uz  Omniva un Latvijas Pasts pakomātiem visā Latvijā  būs bez maksas.
9.6.2. Ja Jūsu iegādāto Produktu kopsumma pārsniegs EUR 80.00 – piegāde Rīgā ar www.tututot.lv un omniva kurjeru būs bez maksas.

9.6.3. Ja Jūsu iegādāto Produktu kopsumma līdz EUR 45.00 – piegādes
izmaksas:
 Omniva pakomāts Rīgā, Latvijā – EUR 2.50
 Omniva kurjers Rīgā, Latvijā – EUR 6.00
 Latvijas Pasts pakomāts Rīgā, Latvijā – EUR 2.50
 Latvijas Pasts Cirkle C Rīgā, Latvijā – EUR 2.50
 www.tututot.lv kurjers Rīgā – EUR 5.00
9.6.4. Sūtījumu svara un izmēra ierobežojumi:
 Latvijas Pasts pakomātā var ievietot sūtījumus līdz izmēram 38 x 38 x
58 cm, svarā līdz 31,5 kg.
 Omniva pakomātā var ievieot sūtījumus līdz izmēram 38×64×39, svarā
līdz 30 kg.
9.6.5. Pārdevējs Jūsu izvēlētos Produktus Jums izsūta uz pasūtījumā norādīto piegādes adresi 2 (divu) līdz 6 (sešu) darba dienu laikā.
9.6.6. Norādītie termiņi var tikt mainīti atkarībā no saņemto pasūtījumu skaita un www.tututot.lv interneta veikala noslodzes, īpaši – svētku un brīvdienu laikā.

 

10. GARANTIJA

10.1. Visām www.tututot.lv interneta veikalā pirktajām precēm, saskaņā ar LR likumdošanu, patērētājiem nodrošinām 2 gadu garantiju.
10.2. Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (Pavadzīme, čeks vai kvīts).
10.3. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
10.3.1. ja defekts radies, izmantojot preci tādiem mērķiem, kam tā nav paredzēta;
10.3.2. prece tikusi lietota, neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
10.3.3. ja defekts radies ķīmisku vielu vai mehāniskas iedarbības rezultātā;
10.3.4. ja defekts radies nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) vai nelaimes gadījuma rezultātā;
10.3.5. ja prece bijusi pakļauta remontam;
10.3.6. Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar 2006.gada 1. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

 

11. PREČU ATPAKAĻATDOŠANA

11.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Distances līguma (preču pirkuma Interneta veikalā) 14 kalendāro dienu laikā pēc Preču saņemšanas.
11.2. Atdodot Preces atpakaļ, Pircējs rīkojas atbilstoši šādiem nosacījumiem:
11.2.1. precēm, ko atdod atpakaļ, ir jābūt oriģinālajā iepakojumā;

11.2.2. precēm nav Pircēja radītu bojājumu;
11.2.3. precēm jābūt nelietotām, pārdodamām (ar nebojātām etiķetēm, nenoņemtām aizsargplēvēm utt.). Šis punkts neattiecas uz atpakaļatdotajām neapmierinošas kvalitātes Precēm);
11.2.4. atpakaļatdotajām Precēm ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kā Pircējs tās saņēmis;
11.2.5. atdodot Preces atpakaļ nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošo rēķinu un aizpildīt Preču atpakaļatdošanas pieteikuma formu.
11.3. Pircējs uzņemas tiešās preču atpakaļatdošanas izmaksas, ja vien Pārdevējs nav noteicis citādi.
11.4. Naudu par atpakaļatdotajām precēm un samaksu par piegādi atmaksā Pircējam, kad preces ir atdotas atpakaļ Pārdevējam. Gadījumos, kad tiek atdota atpakaļ tikai daļa iegādāto preču, piegādes maksu neatmaksā.
11.5. Nauda tiks atmaksāta ar bankas pārskaitījumu uz bankas norēķinu kontu, kas tika izmantots, veicot maksājumu. Ja apmaksa par pirkumu tiek veikta ar  maksājumu karti, nauda tiks atgriezta uz Pircēja maksājumu kartes. Nauda tiks atmaksāta 14 kalendāro dienu laikā pēc preču saņēmšanas.
11.6. Ja Pircējam nepatīk preces forma, krāsa, izmērs, modelis vai citos gadījumos nekā tie, kas dod tiesības atdot preces atpakaļ, preču atpakaļatdošanu veic atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas noteikumiem un tiesību aktiem. Atsevišķas
preces, piemēram, preces bez iepakojuma, kuras nav piemērotas atpakaļatdošanai veselības aizsardzības vai higiēnas iemeslu dēļ, kā arī atbilstoši sniegti pakalpojumi, nevar atdot atpakaļ. Minēto preču saraksts ir iekļauts Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu", kas pieņemti 2014. gada 20. maijā.
11.7. Ja iegādātās Preces ir neapmierinošas kvalitātes, Pircējs var prasīt neapmierinošās kvalitātes preces apmainīt ar apmierinošas kvalitātes precēm, saņemt atlaidi no preces sākotnējās cenas vai atdot preces atpakaļ un atgūt par tām samaksāto naudas summu. Neapmierinošas kvalitātes Preces apmaina vai atdod atpakaļ atbilstoši šiem noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
11.8. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 22. punktā noteiktajos gadījumos.
11.9. Pirms neapmierinošas kvalitātes Preču maiņas vai atpakaļatdošanas, kā arī gadījumos, kad Preces tiek atdotas citu iemeslu dēļ nekā tie, kas dod tiesības atkāpties no līguma, Pircējs sazinās ar Pārdevēju (zvanot uz tālruņa numuru +(371) 29626298 vai rakstot uz e-pasta adresi:  info@tututot.lv  un vienojas par Preču maiņas vai atpakaļatdošanas nosacījumiem.