1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. SIA “Demioro” (turpmāk – Pārdevējs) ir apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
1.2. Pārdevējs iegūst klienta personas datus, kad klients:

 • Pierakstās jaunumu saņemšanai;
 • Iegādājas produktus;
 • Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
 • Apmeklē vai pārlūko www tututot.lv mājaslapu.

1.3. Personas datus Pārdevējs glabā ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams konkrētu mērķu sasniegšanai.

2.PERSONAS DATU APSTRĀDES KATEGORIJAS

2.1.Pārdevējs ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas:

 • Dati, kurus klients pats paziņo;
 • Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums;
 • Korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • Bankas dati;
 • Komunikācijas dati. Informācija no e-pasta adreses vēstules, kas ir saistīti ar klienta komunikāciju ar Pārdevēju;
 • Sīkdatnes – dati par interneta vietnes apmeklēšanu;
 • Dati, laiks, interneta pārlūkošanas apjoms.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATS

3.1. Klienta piekrišana.
Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts/atsaukts jebkurā brīdī.
3.2. Pārdevēja intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājums.
Pārdevējs ir tiesīgs apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir
objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu apkalpošanu. Кa arī iekšējo procesu izveidošanai un atbalstam.
3.3. Juridisko pienākumu izpilde.
Pārdevējs ir tiesīgs apstrādāt klienta personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, lai sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
3.4. Līguma noslēgšana un izpilde.
Lai klientam sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un apkalpošanu, Pārdevējs apkopo un apstrādā noteiktus personas datus.
3.5. Apstrādājot Klienta personas datus, Pārdevējs var veikt profilēšanu, lai piešķirtu bonusus, lai sūtītu automatizētus individuālus piedāvājumus.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

4.1. Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
4.1.1. klienta identificēšanai;
4.1.2. līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
4.1.3. preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
4.1.4. pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
4.1.5. garantijas saistību izpildei;
4.1.6. preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
4.1.7. pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
4.1.8. klientu apkalpošanai;
4.1.9. iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
4.1.10. klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
4.1.11. norēķinu administrēšanai;
4.1.12. mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
4.2. Biznesa plānošanai un analītikai:
4.2.1. statistikai un biznesa analīzei;
4.2.2. plānošanai un uzskaitei;
4.2.3. efektivitātes mērīšanai;
4.2.4. datu kvalitātes nodrošināšanai;
4.2.5. tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
4.2.6. atskaišu sagatavošanai;
4.3. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
4.4. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus.

5. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

5.1. Pārdevējs glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz
viens no šiem kritērijiem:
5.1.1 tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
5.1.2. dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
5.1.3. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Tet vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
5.1.4. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
5.1.5. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
5.2. Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

6. KLIENTA INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

6.1. Pārdevējs neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
6.1.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
6.1.2. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
6.1.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
6.1.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārdevēja leģitīmo interešu aizsardzībai.

7. SĪKDATNES

7.1. Kad apmeklējat mūsu vietnes vai tās izmantojat, vai izmantojat mūsu pakalpojumus, lietojumprogrammas, rīkus vai paziņojumu pārraides kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs, kā arī to darām reklāmas nolūkos.
7.2. Parasti sīkdatnēs netiek glabāta nekāda informācija, kas varētu tieši identificēt lietotāja identitāti, taču Jūsu personīgā informācija, kuru mēs apstrādājam, var tikt saistīta ar Jūsu datora vai citu iekārtu izmantošanu, tostarp ar interneta vietņu pārlūkošanu un citu ar sīkdatņu palīdzību iegūto un uzglabājamo informāciju.
7.3. Jūsu sīkdatņu pārvaldīšanas veidi:
7.3.1. Ārējie avoti;
7.3.2. Pārlūka iestatījumi;
7.3.3. Mūsu interneta vietnes sīkdatnes.
7.4. Trešo pušu interneta vietnes.
7.4.1. Mēs varam sadarboties ar trešajām pusēm (parasti sauktām par pakalpojumu sniedzējiem), kurām ar mūsu atļauju ir iespēja interneta vietnēs vai mūsu pakalpojumu sniegšanu vietās, lietojumprogrammās un rīkos izvietot trešo pušu sīkdatnes. Šo pakalpojumu sniedzēji mums palīdz kvalitatīvāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs.
7.4.2. Lūdzam ņemt vērā, ka trešo pušu sīkdatnēm tiek piemērota trešo pušu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu sīkdatņu privātuma noteikumiem.

8. MĀRKETINGA PAZIŅOJUMI

8.1. Ar Jūsu piekrišanu pa e-pastu, ar SMS, zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru, sniegsim Jums mārketinga paziņojumus, lai Jūs uzzinātu mūsu jaunumus un varētu iepazīties ar mūsu produktiem un tos atrast.
8.2. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem, To varat izdarīt:
8.2.1. sazinoties pa e-pastu: info@tututot.lv
8.2.2. sazinoties pa telefonu (+371) 29626298
8.3. Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, mēs atjaunosim Jūsu personas datu apstrādes iestatījumus, lai tiešā mārketinga paziņojumi Jums vairs netiktu sniegti.
8.4. Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, turpināsim Jums sniegt informāciju par Jūsu pasūtītajiem pakalpojumiem (piemēram, jaunāko informāciju par pasūtījumu).